Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  08 maja 2017r. odbyła się XXV  Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:  z XXIII i XXIV  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
  3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
  5. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Rzgów partnerskiego projektu konkursowego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  6. w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzgów.
  7. w sprawie zmiany uchwały nr 128/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Rzgów,
  8. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Sławsku na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 8. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał. Wszystkie uchwały przyjęto jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                            (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  21
  styczeń 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry