Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XXIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  29 marca 2017r. odbyła się XXIII  Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 13 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXII  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa  publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale w 2016r.
 7. Informacja o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w roku 2016.
 8. Informacja o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2016.
 9. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  2. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów,
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022,
  5. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów,
  6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej RG Rzgów zbadania zasadności skargi na Wójta Gminy Rzgów.
  8. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 11. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy omówiła stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Rzgów w roku 2016 na podstawie informacji Komisariatu Policji w Rychwale. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Komendant Komisariatu – Waldemar Adamczyk.

Kolejnym tematem było omówienie informacji o działalności zarządu i jednostek OSP w Gminie Rzgów w roku 2016. Wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Wojciech Koszal,

Na podstawie informacji i wyjaśnień Kierownika GOPS w Rzgowie omówiono działalność tej instytucji w roku 2016.

Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał. Większość uchwał przyjęto jednomyślnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole  sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

                                                                                                            (-) Biuro Rady

 

 

 

   Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry