Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XX Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  01 grudnia 2016r. odbyła się XX  Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad, do którego na początku  sesji wprowadzono pod obrady projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z XVIII i XIX  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
  2. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
  3. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczania podatku rolnego,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  5. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020.
  6.  w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  7. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego,
  8. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017,
  9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  10. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2015/2016.
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.

9.     Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
10.   Zamknięcie obrad.

                                                                                               

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy  przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał i jednomyślnie je przyjęła.

Rada jednomyślnie zatwierdziła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2015/2016. (załącznik do pobrania poniżej)

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                                                       (-) Biuro Rady

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

28
styczeń 2020

Dziś są imieniny:

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry