Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XVIII Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  21 października 2016r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.
Obrady, pod przewodnictwem Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Wiktora Nawrockiego przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad, z którego na początku  sesji  skreślono projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rzgów nr 158/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady gminy Rzgów oraz wprowadzono pod obrady dwa projekty uchwał, a mianowicie: w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzgowie i w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XVI i XVII  Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie przekazania urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych, stanowiących mienie Gminy Rzgów, do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
  2. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rzgów na lata 2017 i 2018 na realizację w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  4. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020.
  5. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2016-2032”,
  6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Branno,
  7. w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do Konińskiej Izby Gospodarczej,
  8. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Rzgów,
  9. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów,
  10. w sprawie zmiany Strategii rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020,
  11. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  12. w sprawie zaopiniowania cen za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2017r., proponowanych przez Spółkę MZGOK sp. z o.o. z siedziba w Koninie
  13. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzgowie,
  14. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów.
 7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów  za I półrocze 2016r.
 8.  Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2015.            
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.                                                                                          

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy  przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał i je przyjęła.
Bez uwag i dyskusji przyjęto informację o przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016r. oraz informacje Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2015.
W trakcie obrad wręczono nauczycielom nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                            (-) Biuro Rady

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  16
  października 2019

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry