Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z XV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu  14 czerwca 2016r. odbyła się XV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 14 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XIV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2015.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów absolutorium za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 8. Rozpatrzenie  projektów uchwał:
  1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów,
  2. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świątniki na lata 2016-2020.
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  4. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020.
  5. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  radnych.
 10. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.

 11. Zamknięcie obrad.

   

  Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy  przystąpiła do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2015.

  Wykonanie budżetu w roku 2015 pozytywnie oceniły wszystkie stałe komisje Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

  Po krótkiej dyskusji Rada Gminy 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” zatwierdziła uchwałą sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2015.

  Następnie Rada rozpatrzyła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2015. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię pozostałych komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

  W wyniku głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów absolutorium za rok 2015.

  Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał i je przyjęła.

  Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

  Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

   

                                                                                                                   (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  09
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry