Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Dofinansowanie do wapnowania gleby

Dofinansowanie do wapnowania – jak uzyskać?
Pierwszy etap to pobranie próbek z pól
– Dofinansowanie jest możliwe, jeżeli jest protokół analizy składu gleby i odczynu pH. Próbki pobiera się po żniwach przed siewem ozimin z pól/działek rolnych nie większych niż 4 ha. Próbki są płatne – 1 szt kosztuje około 14 zł. Uszykowane próbki, wysuszone (opis metody u doradcy) należy wysłać do OSChR w Poznaniu lub do innego akredytowanego laboratorium do analizy, można pocztą. Druk dokumentu do tego etapu (1. Wniosek o zrobienie badania) dostępny jest w biurze WODR.
Respektowane są również protokoły, jeśli już ktoś robił takie badanie, z datą po 1 stycznia 2017 roku. Te protokoły też wystarczą do uzyskania opinii.

Drugi etap to uzyskanie opinii ile wapna należy wysiać i na które działki? W otrzymanym z OSCHR protokole będą wyszczególnione działki, których pH jest poniżej 5,5 i na te działki należy się dofinansowanie. 2. Wniosek druk o sporządzenie opinii jest dostępny w biurze WODR lub na stronie www OSChR w Poznaniu. Ze względu na to, że druki te są aktualizowane na bieżąco przez ich autorów nie są zamieszczone do pobrania w tej informacji, bo mogą się różnić.

Na tym etapie warto też wiedzieć, jakie wapno chce się nabyć? Na fakturze musi być dokładna nazwa, typ, odmiana oraz ile jest CaO lub CaO+Mg w tonie nawozu wapnującego. Respektowane są faktury zakupu po 1.06.2019 roku oraz zapłacone (nie mogą być na przelew).
Opinie wydaje na naszym terenie p. Renata Urbanowicz, tel. 668440977.

Trzeci etap to wypełnienie wniosku o dofinansowanie wapnowania, który składa się do OSChR w Poznaniu, a oni z kolei po weryfikacji zgłaszają go do WFOŚiGW w Poznaniu. Do 3. Wniosku należy dołączyć fakturę na zakup wapna lub środka wapnującego, opinię od p. Urbanowicz oraz druk o uzyskanej pomocy de minimis za 2017, 2018 i 2019 rok. Dokładne informacje o wapnowaniu oraz aktualne druki można pobierać ze strony:

http://www.schr-poznan.com/index.php/component/content/article/9-uncategorised/63-wapno-2019

Poniżej wymienione są pomoce de minimis, z których być może Państwo skorzystaliście. Decyzje o przyznanej pomocy de minimis dostajecie Państwo pocztą, trzeba je zbierać. Pomoc do wapnowania też jest pomocą de minimis!

 1. Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi;
 2. Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR;
 3. Dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;
 4. Nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu;
 6. Pomoc dla producentów, w których gospodarstwach, w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 r. zostały zniszczone drzewa i krzewy owocowe lub truskawki;
 7. Pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi;
 8. Dopłaty do materiału siewnego (ARiMR);
 9. Dopłaty do materiału siewnego (kiedyś KOWR teraz ARiMR);
 10. Ulgi lub umorzenia w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne KRUS;
 11. Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (kiedyś Agencja Nieruchomości Rolnych teraz KOWR);
 12. Ulgi dla dzierżawców i nabywców mienia Skarbu Państwa udzielone przez KOWR w spłacie czynszu dzierżawnego i rat za sprzedaż;
 13. Ulgi podatkowe (organy podatkowe, urzędy gminy);
 14. Ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);
 15. Dotacje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

oraz dotacje z programów wdrażanych przez ARiMR:

 • Działanie wdrażane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR objęte pomocą
  „de minimis” to operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.
 • W Biurze Działań Premiowych ARiMR pomocą „de minimis” objęta jest operacja typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” na lata 2014-2020.

Jeżeli skorzystaliście Państwo z którejkolwiek z ww. pomocy w 2017,2018 lub 2019 roku należy je wypisać w dołączonym do wniosku załączniku o pomocach de minimis.

Ciemniejszą czcionką zaznaczyłam te pomoce de minimis, z którymi zetknęłam się w naszej gminie.

Liliana Tatara, główny doradca rolny i rolnośrodowiskowy

 

Wyjaśnienia skrótów:

OSCHR – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WODR – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

CaO lub CaO+Mg – tlenek wapna lub tlenek wapna z magnezem

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ASF – choroba afrykański pomór świń

KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry